Omlægninger i Personlig FormuePleje

23.02.18

Risikojustering – øget kontantandel 

 

I slutningen af januar blev de globale finansmarkeder ramt af risikoaversion med aktiefald og rentestigninger til følge. Her på det seneste har vi set et solidt comeback, og vi vælger derfor at justere risikoen i porteføljerne. Det sker ved at reducere aktieandelen til fordel for kontant placering. For de kunder som har udenlandske aktier er det sket ved en reduktion af positionen i BankInvest Basis, mens de kunder som kun har danske aktier, har fået frasolgt en andel af BankInvest Danske aktier.

 

Aktiekorrektioner kommer fra tid til anden efter længere perioder med rolige markeder. Denne gang mener vi dog at dette kan være begyndelsen på en mere urolig periode hvor særligt rente og inflationsniveauet vil være i fokus. På baggrund af situationen har vi valgt at beholde en andel af kontanter på kundernes konti. Denne kontantandel er delvis et resultat af større udbytter som er udbetalt i perioden. Disse udbytter er primært udbetalt fra aktieforeningerne og vi har således blot foretaget mindre justeringer i porteføljesammensætningen. 

 

Vi fastholder denne taktiske kontantandel indtil videre mens vi vurderer mulighederne for geninvestering. Vi mener fortsat at aktiemarkedet vil stige og der er således alene vores overvægt af aktier vi reducerer til neutral. På den lange horisont viser nøgletallene et billede af fortsat fremgang og grund til optimisme, den øgede kontant andel er således et spørgsmål om timing og er således alene af taktiske årsager. Vi ser fortsat en overvægt af aktier som den korrekte placering på den længere strategiske horisont som strækker sig 12 mdr. frem. 

 
22.11.2017

Yderligere spredning af globale aktieinvesteringer


Den globale vækst er overordnet set i fremgang, og det er et billede, vi ser fortsætte fremover. I USA understøttes økonomien af en høj forbruger- og erhvervstillid, som bunder i en solid jobvækst. Vi ser spæde tegn på lønfremgang, som vil understøtte forbruget, ligesom vi vil se en acceleration, såfremt det lykkes for Præsident Trump at gennemføre den meget omtalte skattereform.

I Europa er der gode betingelser for yderligere vækst, da renten fortsat er lav, og fremgangen på job- og boligmarkedet fortsætter til gavn for forbruget. Frankrig har genfundet stabiliteten med valget af præsident Macron, mens Tyskland kæmper med regeringsdannelsen. Usikkerheden omkring udfaldet af Brexit præger markederne, og valget i Italien mangler ligeledes at blive afklaret. Samlet set ser det europæiske økonomiske landskab dog positivt ud.

I det nuværende makroøkonomiske scenarium ønsker vi en bred aktieeksponering til de globale aktiemarkeder. Vi har derfor valgt at sprede vores investeringer yderligere ved købet af Danske Invest Global Indeks. Denne investering er sammensat, så den følger det globale aktieindeks MSCI World og har dermed en investeringssammensætning, der fordeler sig med ca. 58 pct. amerikanske aktier og resten fordelt på blandt andet Europa og Asien. Vi har ligeledes opvægtet andelen af danske aktier ved køb af Bankinvest Danske Aktier. I samme forbindelse har vi nedbragt andelen af Bankinvest Basis Globale aktier samt frasolgt ValueInvest Global Akk. for at tilpasse den bagvedliggende investeringsstrategi.

 

Køb af obligationer udstedt i Emerging Markets samt gevinsthjemtagning på europæiske Investment Grade obligationer

 

Emerging Markets oplever en massiv fremgang, hvilket blandt andet kan ses i landenes nøgletal for aktiviteten i erhvervslivet.  EM hjælpes på vej af en svækket dollar, og de seneste måneder har budt på stigende råvarepriser, som gavner økonomierne. Det positive scenarium giver os muligheden for at investere i stat- og virksomhedsobligationer i disse lande igennem Bankinvest Emerging Markets Obligationer. Afkastpotentialet for denne aktivklasse er højere end for virksomhedsobligationer IG, hvorfor vi frasælger Bankinvest Virksomhedsobligationer Investment Grade.

Frasalget af denne klasse sker forud for ECBs reduktion af opkøbsprogrammet, som blandt andet vil påvirke europæiske virksomhedsobligationer negativt. For Emerging Markets foreningen gælder det, at obligationsinvesteringerne er valutaafdækkede, således at fremadrettede valutaudsving ikke påvirker afkastet. Fordelingen er på ca. 50 pct. statsobligationer og 50 pct. virksomhedsobligationer. Samlet set er kreditrisikoen højere for Emerging Markets Obligationer, men risikotallet ændres ikke. Bankinvest Emerging Markets Obligationer har risikotallet 3, det samme som de frasolgte Virksomhedsobligationer IG.

 

Samtlige handler er foretaget 21. november 2017.

 
13.10.2017

Køb af aktier på baggrund af positivt investeringsklima

 

I sommers valgte vi at tage en smule risiko ud af porteføljerne ved at sælge en mindre del af vores aktier. Det gjorde vi på baggrund af en række usikkerhedsfaktorer, herunder udsigten til at de store centralbanker FED og ECB ville beslutte sig for at reducere deres stimuli, Præsident Trumps manglende politiske resultater samt udsigten til et tyndt sommermarked. Nu knap tre måneder senere kan vi konstatere, at markedet ikke har reageret negativt på disse faktorer, og at de ledende økonomiske indikationer fortsat udviser fremgang.
 

FED har meddelt, at de nu begynder at reducere balancen, og ECB forventes i slutningen af indeværende måned at meddele en forlængelse og en reduktion af opkøbsprogrammet fra det nye år. Dette forventes også at blive modtaget uden problemer. Trump-administrationen har varslet store skattelettelser, men der er endnu ikke fremlangt et konkret forslag til finansiering, så det politiske slagsmål udestår. Den nye regnskabssæson er så småt i gang, og det ser ud til, at selskaberne fortsætter de positive resultater. Dermed er der basis for en positiv aktieudvikling over de kommende måneder.
 

Vi forventer, at det positive investeringsklima fortsætter. Der er altid elementer af usikkerhed i markedet, men i den nuværende situation er overvægten af nøgletal og udsigter til den positive side. Markedet lader ligeledes til at være trygge ved centralbankerne FED og ECBs retorik, og støjen omkring Nordkorea og Trump har endnu ikke formået at overskygge realøkonomiens fremgang.
 

På denne baggrund har vi valgt at tilbagekøbe andelen af aktier i porteføljerne ved at købe op i eksisterende foreninger med globale aktier, mens der er solgt ud af obligationsbeholdningerne for at finansiere købet.

 
 
20.07.2017

Taktisk neddrosling af aktierisiko

 
For at imødekomme større bevægelser på aktiemarkedet hen over sensommeren, har vi valgt at neddrosle aktierisikoen.

Justeringen foretages nu, da vi kigger tilbage på en periode med positive aktiemarkeder og historisk lave udsving. Over de seneste måneder er dollaren faldet tilbage, hvilket eroderer afkastet for amerikanske aktier, mens europæiske aktier har klaret sig over normalen i første halvår.
 
Virksomhedernes regnskabsaflæggelser viser høj indtjeningsvækst, men forventningerne er høje, og der skal ikke mange skuffelser til, før markedet reagerer med kursdyk.  Vi ser ligeledes ind i en periode, hvor der vil være stort fokus på centralbankernes rentepolitik og følgerne af en langsom rentenormalisering. Det kan skabe perioder med uro for visse områder af aktiemarkedet.

Vi vælger derfor at nedbringe halvdelen af vores overvægt for aktier og placerer provenuet i lange obligationer. Grundlæggende er det globale billede fortsat positivt med økonomisk fremgang for samtlige store regioner.

Vi mener fortsat, at det betaler sig at investere i aktier, men af taktiske grunde foretager vi denne justering på grund af udsigten til lidt højere risiko i de kommende måneder.
 
 
26.01.2017

Vi køber yderligere aktier og hæver anbefalingen til overvægt, da økonomiske indikatorer viser yderligere vækst. Vi undervægter obligationer, da der er risiko for stigende renter.

 
Året er startet ganske godt for de globale aktier. De seneste økonomiske ledende indikatorer viser et positivt billede af økonomien for samtlige større regioner i verden. Samtidig er både forbrugertilliden og erhvervstilliden på historisk høje niveauer. Selv Storbritannien udviser positive tegn, om end der fortsat er usikkerhed i forbindelse med Brexit. De økonomiske nøgletal i det nuværende scenarium er så entydigt positive, at det danner basis for køb af yderligere aktier. Den globale økonomi bliver ofte beskrevet som et kæmpe containerskib på havet. Nu er kursen lagt, og selv om der er en række usikkerhedsfaktorer i den nærmeste fremtid, så forventer vi ikke, at de vil vende skuden til en ny kurs. Aktiemarkedet har taget godt imod Trump, og det forventes, at han vil stimulere den amerikanske økonomi yderligere. Det er klart, at der er store usikkerhedsfaktorer ved indførslen af protektionistiske tiltag, ligesom de mange valg, Europa står over for, kan bringe uro på markederne. Den økonomiske fremgang, der underliggende præger den globale økonomi, er dog så stærk, at vi vælger at overvægte aktier for investeringskunder.
 
Samtidig vælger vi at sælge en del af kundernes obligationsbeholdninger. Vi nedbringer obligationsandelen, da vi ser risiko for yderligere rentestigninger, primært på baggrund af stigende vækst og inflation. Vi ser ikke store kommende rentestigninger og anser således fortsat obligationer som en vigtig del af en portefølje, men vi vælger at tippe beholdningerne mod aktier i det nuværende makroøkonomiske perspektiv.
 
Der er justeret i eksisterende beholdninger.
 
 
16.12.2016

Reduktion af andelen af danske aktier til fordel for globale aktier, samt aktivering af kontanter til fordel for danske obligationer


Efter det overraskende resultat af det amerikanske præsidentvalg har de globale finansmarkeder været præget af optimisme, med stigende aktiekurser og renter til følge. Den stigende optimisme skyldes forventninger til, at den kommende præsident Trump vil levere på sine løfter om massive skattelettelser og store investeringer i både militær og infrastruktur. Når og hvis dette sker, samtidig med at jobskabelsen er høj og arbejdsløsheden meget lav, kan det sende både væksten og inflationen op.

Denne udvikling har smittet af på Europa og dermed også Danmark. Vi anser det derfor for hensigtsmæssigt at forøge andelen af danske realkreditobligationer, da renteniveauerne nu er kommet op på et mere attraktivt niveau. Vi ser en god mulighed for en periode med mere stabilitet og endda med mulighed for et mindre rentefald på den korte bane. På længere sigt forventer vi fortsat mindre rentestigninger, men tempoet vil være afdæmpet.

På baggrund af udsigterne for 2017 vælger vi at skrue op for den globale aktieeksponering, mens vi fjerner lidt af risikoen på de danske aktier. Vi fastholder dog den samlede aktieandel. Det danske aktiemarked har i mange år været blandt de bedste i verden, men vækstudsigterne for de danske aktier er nu noget mere afdæmpede, i forhold til tidligere.

Der er justeret i nuværende beholdninger og ingen nye fondskoder er således købt ind.  Alle handler er foretaget den 14/12 2016.
 
21.09.2016

Tilkøb af BankInvest Virksomhedsobligationer IG til udvalgte kunder

 

I takt med at renteniveauet på obligationsmarkedet generelt bliver presset længere og længere ned, ønsker vi at finde en eksponering, der bedst muligt imødekommer dette.

 

Vi har derfor tilkøbt Europæiske Investment Grade obligationer (kaldet IG). Denne obligationsklasse er, som så mange andre obligationer, tæt på all time low for renten. Vi ser muligheder for IG, da kreditpræmien, dvs. merrenten, i forhold til statsobligationsmarkedet ikke er faldet ret meget de seneste år. Dette gør, at vi forventer en positiv afkastudvikling. Derudover understøttes markedet direkte af ECB (den Europæiske Centralbank), der opkøber disse obligationer som del af det nuværende opkøbsprogram.

 

Med udsigten til at ECB vil fortsætte sit opkøbsprogram for både stats- og virksomhedsobligationer et godt stykke tid endnu, anser BankNordik det for fordelagtigt at inddrage aktivtypen Virksomhedsobligationer IG. Risikomæssigt forventes denne tilføjelse kun at have marginal påvirkning, og beholdningen forventes at have en positiv diversificeringseffekt.  

 

BankInvest Virksomhedsobligationer IG har eksisteret siden 2003 og har i alle år været ledet af den samme forvalter. Vi har derfor fuld tiltro til forvaltningsprocessen og godt kendskab til udbyderen.

 
01.08.2016

Køb af aktier i Emerging Markets til udvalgte kunder under forvaltning

Væksten i de globale økonomier er presset, selv om det går i den rigtige retning. Der er dog regioner i verden, hvor høj vækst er mere reglen end undtagelsen. Steder som Indien, Sydkorea og Indonesien oplever fremgang og er blandt de hurtigst voksende økonomier i verden.

Råvarepriserne har nået et stabilt leje, hvilket giver grobund for yderligere vækst i 2017. Emerging Markets har haft nogle svære år, men nu mener vi, at det værste er overstået, og vi tror på, at der kan hentes et merafkast på disse markeder. Vi har derfor valgt at tilkøbe investeringsforeningen Danske Invest Nye Markeder.

Investeringerne styres fra Singapore, Sao Paolo og London, men porteføljerådgiverne rejser overalt i Emerging Markets-landene. Forvaltningen lægger stor vægt på valget af den enkelte aktie og dens langsigtede potentiale, og investerer aldrig i en aktie uden først at have besøgt virksomheden.
 
14.06.2016

Justering af aktiebeholdningerne

I lyset af den markante aktieuro som afstemningen i Storbritannien d. 23. juni bringer med sig, har vi valgt at reducere risikoen. Borgerne i Storbritannien skal stemme om, hvorvidt de fortsat ønsker at forblive medlemmer i EU. Hvis de ønsker at stemme sig ud, og Brexit således bliver en realitet, er der risiko for, at andre lande følger efter. Samtidig giver det en stor usikkerhed omkring samarbejdet mellem EU og den vigtige handelspartner England. Der er en høj risiko for, at Brexit vil ramme Eurolandenes BNP, og ECB's opgave med at skabe fremgang bliver således tungere. Dermed er dette ikke blot et spørgsmål om Storbritanniens forhold til EU men også et spørgsmål om, hvordan det fremtidige EU vil se ud.

 

Meningsmålingerne viser fortsat stort set dødt løb, og derfor reagerer markedet nu. Vi vælger at nedbringe kundernes aktieeksponering som en forsikringspolice mod yderligere store fald. Hvis afstemningen ender med, at Storbritannien forbliver i EU, vil markedet formentlig ånde lettet op, og vi vil således på ny vurdere situationen. Enhver forsikring har en pris, men ved at foretage denne manøvre imødekommer vi et scenarium med fortsatte kursfald.

 

På lang sigt har vi fortsat den holdning, at verdensøkonomien er i bedring, og vi ser fortsat gode muligheder i aktiemarkedet.

 

09.06.15

Omlægning af eksponering i danske aktier

Vi har gennemført en omlægning indenfor eksponeringen til danske aktier ved at sælge foreningen SEB Invest Danske Aktier Akkumulerende, og i stedet investere i BankInvest Danmark Akkumulerende.
BankNordik har et langt og indgående kendskab til forvalteren på BankInvest Danmark. Det betyder at vi har direkte adgang til en tæt dialog med forvalteren, og afdelingen BI Danmark er således bankens foretrukne når det drejer sig om investering i danske aktier.

Hidtil har der ikke været mulighed for investering i danske aktier hos samme forvalter som har ansvaret for BankInvest Danmark, med tanke på kunden og de grønlandske skatteregler. Denne mulighed har vi nu fået idet BankInvest har åbnet en afdeling der er akkumulerende.

BankInvest Danmark har i 6 af de seneste 7 år leveret et bedre afkast end sit sammenligningsindeks, og målt på de seneste 3 år har det gennemsnitlige afkast været bedre end for SEB Danske Aktier Akk og med en lavere risiko. I 2015 har BI Danmark fortsat den pæne performance og afkastet er opnået med en beskeden risikoprofil der har været på et konstant lavt niveau
 
21.05.15

Salg af Tryg A/S og investering i BankInvest Danmark

BankNordik har solgt Tryg A/S i alle porteføljer, hvor aktien hidtil har været. For provenuet har vi købt op i det bredere danske aktiemarked.

Det er BankNordiks vurdering, at usikkerheden på de finansielle markeder er forøget på den kortere horisont. Risikoen på enkelte aktier er således øget, hvorfor BankNordik ønsker at anlægge en mere bredt funderet eksponering frem mod sommermånederne, hvor omsætningen og likviditeten i markederne typisk er mere afdæmpet.
 
BankNordik vælger derfor den anførte strategi for at fastholde den nuværende andel i danske aktier men med en lavere porteføljerisiko.
 
Salg af Tryg
Tryg er et kvalitetsselskab, og BankNordik tror på, at selskabet har det rigtige fokus på den lange bane. Den store udfordring på den kortere horisont er, at konkurrencen presser dem, hvilket gør, at de må sænke præmierne. Det vil uvægerligt ramme lønsomheden. Samtidig vil det høje afkast på selskabets investerede formue formentlig ikke fortsætte i samme tempo, specielt med tanke på at renteniveauet tilsyneladende er bundet ud for en tid. Værdiansættelsen for aktien er presset op på et højt niveau. P/E for aktien er omkring 18x for de næste 12 måneder, og den handler på 24x indtjeningsforventningen for 2016. Dette er noget højere end for sammenlignelige selskaber, der handler på en P/E på ca. 14x og med de udsigter, der er for Tryg, vurderer vi, at der er risiko for, at aktien vil falde tilbage, så den handler på niveau med konkurrenterne. Dermed vælger vi at sælge beholdningen og i stedet supplere op i det brede danske aktiemarked.
 
Køb af BankInvest Danmark
Provenuet fra salget af Tryg er investeret i BankInvest Danmark, som giver en bredere eksponering til det danske aktiemarked og dermed nedbringer den samlede risiko.
BankNordiks aktuelle anbefaling på længere investeringshorisont er fortsat at have en overvægt af aktier. Aktier er stadig den aktivklasse, der giver det højeste forventede afkast, og så længe virksomhederne leverer overskud, og udbetaler udbytter, vil aktier have en fordel frem for det lavere afkast på obligationer. Særligt med henblik på det meget lave renteniveau, der er herskende i samtlige vestlige økonomier.

 

06.05.2015

Reduktion af aktieandelen til neutral på kortere horisont

Det er BankNordiks vurdering, at der på den kortere horisont er en forøget usikkerhed i de finansielle markeder, primært i forhold til aktiemarkederne. Banken vurderer således, at der er risiko for, at aktierne kan påvirkes negativt i de kommende måneder frem mod sommeren. BankNordiks anbefaling på den kortere horisont er derfor at reducere den hidtidige overvægt af aktier. Provenuet fra denne reduktion til neutral aktieandel i porteføljerne anbefaler banken at holde som kontanter på kontoen, indtil markedssituationen synes mere afklaret.

Det er vigtigt at bemærke, at banken fastholder anbefalingen på overvægt af aktier på den lange horisont. Aktier er stadig den aktivklasse, der giver det højeste forventede afkast, og så længe virksomhederne leverer overskud, og udbetaler udbytter, vil aktier have en fordel frem for det lavere afkast på obligationer. Særligt med henblik på det meget lave renteniveau der er herskende i samtlige vestlige økonomier.

Reduktion af andelen af danske aktier
BankNordik har på den baggrund reduceret aktieandelen i porteføljerne. Dette er primært foretaget i danske aktier, og provenuet er indsat på konto, som beskrevet ovenfor, da det vurderes, at være den bedste midlertidige placering. Kontantbeholdningen vil blive geninvesteret, når banken vurderer, at markedssituationen med hensyn til risiko er bedret tilstrækkeligt.

Salg af DFDS
BankNordik har solgt DFDS i alle relevante porteføljer og på den måde reduceret aktieandelen til neutral.

Rederiet DFDS har været i porteføljerne siden foråret 2012, og i den periode har aktien givet et afkast på ca. 150 %. Vi har således været meget tilfredse med den kursudvikling, aktien har haft over årene.
DFDS har bevaret en position som førende på ruterne i Nordsøen. Selskabet har kæmpet om fair konkurrence over den engelske kanal og vundet. De har stået forrest og installeret moderne ”scrubbers” for at fjerne svovl og partikler fra røgen, selv om konkurrenterne tilsyneladende snød på vægtskålen omkring nye miljøregler. Fra et aktionærsynspunkt er det positivt at selskabet viser proaktivitet, mens de samtidig kan præsentere flotte overskud samt stabilt cash-flow som følges op med udbytter og aktietilbagekøb.

BankNordik vælger at sælge aktien i samtlige porteføljer med enkeltaktier. Vi ser fortsat selskabet som stærkt og velpositioneret, men den stærke performance gør, at vi er skeptiske omkring den fortsatte kursudvikling. Et rederi som DFDS er meget afhængigt af en fremgang i økonomien, og her mener vi, at udviklingen i aktien er kørt hurtigere end virkeligheden. P/E for aktien er højere end sektoren, og vi vælger derfor at lukke investeringen nu.
Provenuet er indsat på konto og vil blive geninvesteret, når banken vurderer, at markedssituationen med hensyn til risiko er bedret tilstrækkeligt.
 

17.04.2015

Salg af FLSmidth og køb af Bankinvest Globalt Forbrug

Vi har pr. 15.04.2015 lavet omlægninger i strategierne med det formål at nedbringe aktierisikoen, specifikt på danske aktier.


Danske aktier har haft et særdeles godt forløb over de seneste år, og vi ser stadig danske aktier som en attraktiv investering. Men når vi udelukkende ser på risikoen, er den vokset med de stigende aktiekurser og vi vælger derfor at lave en omlægning der nedbringer denne risiko.

 

25.02.15

Ny fondskode i Personlig FormuePleje til udvalgte kunder med amerikanske aktier i porteføljen


Bankinvest USA Small Cap Aktier, DK0060571289
Small Cap aktier er, som navnet antyder, mindre børsnoterede amerikanske selskaber. Det nuværende investeringsunivers er baseret på de største amerikanske selskaber, og vi mener det er på tide med en spredning til den del af aktiemarkedet der står for langt det største antal af selskaber men som samlet blot udgør 10-15 pct. af børsværdien.


Nu er alt som bekendt større i USA og kategorien ”Small Cap” er derfor selskaber der har en børsværdi på helt op til 40 mia. kr. Når den størrelse sammenlignes med det danske marked ville blot 10 selskaber være for store til kategorien, og OMXC20 selskaber som DSV (37,5 mia.), GN Store Nord (25 mia.) og FLSmidth (15 mia.) ville således tilhøre gruppen, hvis de altså havde været børsnoteret i USA.


Grunden til at vi gerne vil have denne størrelse af selskaber med i kundernes porteføljer, er at disse selskaber i langt højere grad er eksponeret til den indenlandske økonomi i USA. Det vil vi gerne investere i, da vi ser klare tegn på at det går fremad i USA og vi har en forventning om at det særligt er de mindre selskaber der vil mærke fremgangen.


Faldet i olieprisen giver den jævne amerikaner flere penge
En amerikansk husholdning bruger i snit 600 ”gallons” olie om året, det svarer til ca. 2.300 liter. Prisen på én gallon benzin er faldet til ca. USD 2 mod næsten USD 3,5 blot i sommeren 2014. Det giver i gennemsnit USD 75 til ekstra forbrug pr. måned, og her vinder særligt middel- og lavindkomst familierne. Storbanken Bank of America Merrill Lynch har estimeret at en husholdning der tjener under USD 50.000 bruger 21 pct. af deres indtægt efter skat på energi. Det tal er blot 9 pct. for husholdninger med en indtægt over USD 50.000. Det er dermed først og fremmest familierne med de laveste indtægter der vinder ”ved pumpen” og når oliefyret skal fyldes, og disse familier er meget tilbøjelige til at bruge besparelsen på forbrug, da de har en lavere opsparingskvote.


Da Small Cap selskaberne, oftere end hos giganterne, har deres kunder lokalt i USA, vil de i langt højere grad få gavn af det øgede forbrug og den vækst der følger af den lave oliepris. Desuden er det også relevant at selskaberne bliver mere konkurrencedygtige når de selv kan købe energi til billige priser.
 

På baggrund af disse faktorer, samt en generel økonomisk fremgang i USA, vælger vi at tilføje denne fondskode til udvalgte forvaltningskoncepter.
 

USA Small Cap Aktier er placeret i kategori 6 på risikoskalaens syv trin.

 

30.09.14 

Salg af William Demant Holding

BankNordik har gennemført følgende for de relevante forvaltningsporteføljer under Personlig PensionsPleje og Personlig FormuePleje:

 

Salg af William Demant Holding til fordel for øget eksponering i det brede danske aktiemarked via større investering i BankInvest Danmark

   

Salget skyldes primært, at aktien slet ikke har været i stand til at performe gennem længere tid, hvor det øvrige danske aktiemarked har udviklet sig særdeles stærkt.

 

Aktien er i dag på samme kursniveau som ved årsskiftet 2011/2012 samt sommeren 2013. Der er aktuelt ikke udsigt til grundlæggende forandringer i selskabet, som kan ændre på kursforventningerne. Udsigten til forandring synes mere langvarige end hidtil antaget, og transformationen af selskabet kræver tilsyneladende en noget større tålmodighed end forventet hos investorerne.

 

Bankens valg om at øge andelen af BankInvest Danmark i porteføljerne skyldes vores fortsatte tillid til de danske selskaber generelt. BankInvest Danmark har klaret det ganske flot i år og har en samlet portefølje investeret i aktuelt 29 selskaber med hovedvægt på Industri (25,83 %) og Finans (24,12 %). Dette matcher BankNordiks overordnede forventning til den fremtidige økonomiske vækst.

 

Omlægningen er gennemført med valør i depoterne den 1. oktober 2014.

 

25.06.14

Aktivering af kontantsaldi til overvægt af aktier

På baggrund af det generelle risikobillede i de finansielle markeder, har BankNordik haft et aktivt valg om en vis kontantandel i porteføljerne.

 

Det er bankens vurdering, at den overordnede globale økonomi nu viser tydeligere tegn på egentlig ”Ekspansion” hvilket giver følgende konklusion:
 
Givet BankNordiks forventninger til udviklingen i de finansielle markeder, er bankens anbefaling både på den aktuelle porteføljesammensætning, og på den længere, strategiske horisont, at have en overvægt af aktier i porteføljerne (en overvægt af aktier i forhold til den neutrale andel af aktier).

 

På den baggrund har vi valgt at opjustere aktieandelen, og dermed nedbringe kontantandelen, for de af vore kunder der havde indestående på kontoen.

 

Der er primært opjusteret aktieandel i de udenlandske aktier, og for de porteføljer der ikke har udenlandske aktier, er kontanterne blevet investeret i en øget andel af danske aktier.

 

31.01.14 

Salg af BankInvest Højrentelande Lokalvaluta og Sydinvest Højrente Valuta

Efter en periode i starten af det nye år med signaler om konsolidering i højrentelandene og med forholdsvis ro på både valuta- og rentemarkederne indtræf der en markant ændring af risikobilledet.

 

Argentina opgav at forsvare presset på valutaen og resultatet var en svækkelse af pesos på over 15 %.Dette havde været ventet i en periode og var således ikke i sig selv et ”markeds-chok”. Men flere af de mest betydende lande i Emerging Markets, herunder Rusland, Brasilien, Tyrkiet og Sydafrika oplevede et markant øget pres på deres respektive valutaer. I markedet er der stor usikkerhed om, hvorvidt disse lande havde/har tilstrækkelig med reserver til at kunne modstå markedskræfterne.

 

Yderligere er der usikkerhed om, hvorvidt der er en reel politisk vilje i de pågældende lande til at stå imod. Svækkelse af et lands valuta bevirker en samhandelsfordel i forhold til afsætning af varer til andre lande, og der kan derfor være indenrigspolitiske incitamenter til ikke at ”kæmpe” imod markedet. Derudover er der i flere af de berørte lande betydelig indenlandsk uro med folkeopstandelser og lign. og i forhold til investorernes risikoaversion er sådanne situationer med til at give ønske om reduceret eksponering.

 

Der har primært været tale om flugt fra valutaerne i de pågældende lande. Det kan ikke udelukkes at dette vil kunne vare ved i den kommende periode. Der kan ligeledes opstå en situation, hvor markedsuroen vil kunne smitte af på renteudviklingen i de berørte områder - men dette er ikke indtruffet i nævneværdigt omfang pt.

 

Vores forventninger:

Vi forventer ikke de store ændringer i Emerging Markets renterne generelt, men ser en risiko for, at de respektive lokale valuter fortsat vil have det svært.

 

Vi vurderer, at den generelle risikoappetit ikke bedres markant i den kommende tid og ønsker derfor at afhænde eksponeringen mod de lokale valutaer.

 

Vi sælger derfor beholdninger i Bankinvest Højrente Lokalvaluta, mens eksponeringen mod henholdsvis Sydinvest Højrente Mix og Bankinvest Højrentelande beholdes, idet førstnævnte kan vælge at afdække valutarisikoen, mens sidstnævnte altid investerer i hård valuta.

 

For provenuet af Højrente Lokalvaluta vælger vi at opgradere vores eksponering i BankInvest Lange Danske Obligationer. Dermed kommer vi tættere på vores benchmark og undgår negative overraskelser relativt til dette.
 
05.12.13
Endeligt frasalg af H. Lundbeck A/S og køb af William Demant Holding A/S (fortsættelse fra 12.11.13)
I bankens forvaltning har vi nu foretaget en færdiggørelse af omlægning i porteføljerne under PensionsPleje og FormuePleje indenfor aktivklassen danske aktier, hvad angår salg af Lundbeck og køb af William Demant.

Vi ønsker at få endnu mere eksponering mod det spirende forbrug i Europa, og vi vurderer, at netop et selskab som William Demant vil være stærkt positioneret i konkurrencen med øvrige udbydere på det europæiske marked.

 

Lundbeck – SALG (endeligt)

Som allerede anført i forbindelse med reduktionen sidste måned, så var den primære begrundelse for købet af Lundbeck i sin tid vores vurdering at, af selskabet i høj grad var undervurderet af markedet, og at deres pipeline nok skulle slå igennem på kursen. På købstidspunktet satte vi et prismål/kurstarget, som efter vores vurdering, er tæt på at være nået, når dividender inkluderes.

 

Vores kommentarer omkring indtjeningen i selskabet er uforandrede, og vi fastholder anbefalingen på aktien som Akkumuler (reduceret fra Køb medio november).

 

William Demant – KØB

Købsargumenterne er uforandrede i forhold til medio november, hvor første del af omlægningen blev foretaget.


 

Efter BankNordiks vurdering bør der ikke være tvivl om, at høreapparatsproducenten er den langsigtede vinder i en industri, der helt sikkert vil vokse i fremtiden. Selskabet står stærkt positioneret til at skabe værdi gennem opkøb og derigennem at tage yderligere markedsandele i det strukturelt voksende marked for høreapparater.

 

Selskabets største produktlancering har fundet sted for nyligt og på den baggrund er der lagt op til, at driftsindtjeningen vil accelerere resten af året og videre ind i 2014, og at dette bør understøtte aktiekursen.

>Med en øget europæisk vækst burde selskabet alt andet lige få gavn af dette.

 

12.11.13

Delvist frasalg af H. Lundbeck A/S og køb af William Demant Holding A/S
I bankens forvaltning har vi foretaget en omlægning i porteføljerne under PensionsPleje og FormuePleje indenfor aktivklassen danske aktier. Vi har valgt at delsælge Lundbeck og købe William Demant.

 

Vi ønsker at få endnu mere eksponering mod det spirende forbrug i Europa. Lundbeck var og er fortsat vores defensive satsning, som vi nu vælger at mindske.

 

Lundbeck – SALG (delvist)

Den primære begrundelse for købet af Lundbeck i sin tid var vores vurdering at, af selskabet i høj grad var undervurderet af markedet, og at deres pipeline nok skulle slå igennem på kursen. På købstidspunktet vurderede vi et prismål/kurstarget, som efter vores nuværende vurdering, er tæt på at være nået, når dividender inkluderes.

 

Indtjeningen i selskabet har været under pres, idet ledelsen har valgt at hælde mange penge i R&D. Dette giver naturligvis et kortsigtet pres. Hvis man kigger længere ud i fremtiden, så handles selskabet under det niveau, som aktiens nøgletal indikerer.

På dan baggrund vælger vi at reducere vores anbefaling på aktien fra Køb til Akkumuler og foretager en reduktion af andelen i porteføljerne.

 

William Demant – KØB

Efter BankNordiks vurdering bør der ikke være tvivl om, at høreapparatsproducenten er den langsigtede vinder i en industri, der helt sikkert vil vokse i fremtiden. Selskabet står stærkt positioneret til at skabe værdi gennem opkøb og derigennem at tage yderligere markedsandele i det strukturelt voksende marked for høreapparater.

 

Selskabets største produktlancering har fundet sted for nyligt og på den baggrund er der lagt op til, at driftsindtjeningen vil accelerere resten af året og videre ind i 2014, og at dette bør understøtte aktiekursen.

Med en øget europæisk vækst burde selskabet alt andet lige få gavn af dette.

 

17.06.13

Justering af risikoen i forhold til eksponering mod New Emerging Markets Aktier til fordel for en øget eksponering mod europæiske og amerikanske aktier.

 

BI New Emerging Markets

Afdelingen har givet en ganske tilfredsstillende performance i 2013.

Det samlede risikobillede for eksponering mod de nye økonomier er blevet mere risikofyldt. Yderligere er markedsvilkårene på disse markeder præget af lavere likviditet end i de udviklede markeder.

 

Diskussionerne omkring en mulig ændring af den amerikanske centralbanks opkøbsprogrammer – QE – har på nuværende tidspunkt givet en øget uro på markederne. Dette vil fortsat kunne påvirke udviklingen i de mere eksotiske dele af investeringsmarkedet, herunder de mindst udviklede markeder.

 

Med udsigten til at der i de kommende måneder forventes at være lavere omsætning og dermed øget risiko for større udsving på markederne generelt, vælger vi at beskytte den opnåede gevinst i New Emerging Markets.

 

Købsbeslutningen

Bankens holdning til aktieandelen i porteføljerne er uforandret med ”overvægt aktier”.

 

Danske Invest USA:

Det er vores vurdering at den amerikanske økonomi er i opgangsfase fortsat. Vi ser klare signaler fra økonomien på at den private forbruger vil bidrage positivt til den fortsatte fremgang – husholdningernes formuer er steget markant som følge af både de stigende aktiekurser og den stigende boligformue.

Husholdningernes nettoformue er således højere nu, end før finanskrisen startede.

 

I de berørte porteføljer er der i forvejen en eksponering i Danske Invest USA, som forøges med ca. halvdelen af provenuet fra salget af BI NEM

 

BankInvest Europæiske Aktier:

Mange af økonomierne i Eurozonen er i en tilpasningsfase, hvor der gennemføres ganske mange politiske og økonomiske tiltag. Det er vores vurdering at disse tiltag vil have en gavnlig og positiv påvirkning på det samlede europæiske marked, og dermed også på den økonomiske aktivitet.

 

Særligt i Nordeuropa er der tegn på at de tilpasninger som selskaberne har været i gennem i forbindelse med finanskrisen, giver gode muligheder for at kunne øge indtjeningen i et økonomisk miljø hvor tilliden og dermed efterspørgslen er stigende.

 

I de berørte porteføljer er der i forvejen en eksponering i BankInvest Europæiske Aktier, som forøges med ca. halvdelen af provenuet fra salget af BI NEM.

 

29.05.13

Salg af DSV til fordel for investering i FLS
Vi har valgt at sælge DSV til fordel for en investering i FLS.

 

FLS

Den primære begrundelse for salget af FLS i starten af april, var en stor usikkerhed omkring udviklingen i selskabets ordrebog.

 

Motiverne var todelte. Dels drejede det sig om udviklingen i efterspørgslen fra Kina, og dermed påvirkningen på priserne på råvaremarkedet, som så ganske usikre ud. Dels var der selskabsspecifikke elementer omkring profitabiliteten i forhold til ordrer på Cement-divisionen og håndteringen af udfordringerne i Mineral-divisionen.

 

Udviklingen

FLS aflagde regnskab den 17/5 – det første regnskab efter Jørgen Hunos fratrædelse. Regnskabet indeholdt flere af de elementer som vi havde givet os usikkerhed om aktiekursen, herunder netop den væsentligt mindre ordreindgang end markedet generelt havde forventning om.

 

Aktiekursen er efterfølgende korrigeret, og er faldet med mere end 10% og vores vurdering er, at de negative elementer fra udmeldingerne i forbindelse med regnskabet er inddiskonteret. Yderligere er der i de seneste meldinger omkring udviklingen i Kina fremkommet signaler om at der ikke bliver tale om så kraftig en nedgang i væksten som tidligere frygtet.

 

Yderligere viser de seneste udmeldinger fra FLS omkring indgåelse af nye kontrakter på Cement-divisionen at disse bliver indgået til noget bedre priser end de kontrakter der tyngede ordrebogen ifølge meddelelserne i forbindelse med regnskabet.

 

Købsbeslutningen

På baggrund af vores vurdering af selskabets nuværende prisfastsættelse, vælger vi at tage selskabet ind i porteføljerne igen.

 

DSV

Selskabet hører traditionelt til blandt de mere foretrukne aktier på Københavns Fondsbørs. DSV har gennem en del år levet godt på at deres forretningsmodel virker, og dette har også været tilfældet i nedgangsperioder.

 

Den seneste udvikling stiller dog store spørgsmål ved om dette fortsat er tilfældet, og om selskabet kan blive ved med at præstere. Udviklingen i aktiekursen hidtil i år har været en skuffelse, og vi har ikke set udmeldinger eller tiltag som gør at vi fortsat tør tro på selskabet i den aktuelle situation.

 

Vi vælger på denne baggrund at afhænde aktien.

 

Vi fastholder den øvrige eksponering mod transportsektoren uændret.

 

12.04.2013

Salg af FLS til fordel for investering i Tryg

Vi har valgt at sælge FLS til fordel for en investering i Tryg. Den primære begrundelse for salget er udsigterne til en afdæmpet udvikling i Asien, primært Kina, og dermed også på råvare-markedet. Den nytiltrådte ledelse i Kina har vedtaget en ny plan, som i årene fremover retter sig mod at løfte den almene kinesers velfærd og ikke kun infrastrukturprojekter. Dette vil naturligvis have effekt på forbruget af metaller og dermed mineselskabernes lyst til nye investeringer.

 

FLS
Selskabet er utrolig afhængig af investeringslysten globalt set. De to områder ”Cement” og ”Mineraler” fylder lige meget i FLS. Der er grund til at tro at bunden er passeret i cement hvor man pt. døjer med de kontrakter der er indgået i 2008 og dermed til priser i den lave ende. Da projekterne er lange vil de nye priser først slå igennem i 2016 og fremefter.
 
Mineral har haft sine udfordringer. Der har været en del fejl i nogle projekter i materiale håndtering som koster på bundlinjen. Disse er nedskrevet men den manglende profit slå naturligvis igennem.
 
En lavere vækst og nyt fokus i Kina vil slå ud på råvarepriserne og dermed også investeringslysten hos mineselskaberne. Vi frygter derfor et dyk i ordrerne.
 
Tryg

Selskabet hører ikke til blandt de selskaber, der tiltrækker sig størst opmærksomhed på fondsbørsen, men med et ønske om at nedjustere vores eksponering mod cykliske aktier, passer den perfekt ind i vores strategi.

 
Nedenfor er den seneste udvikling samt BankNordiks vurdering skitseret.
 

Seneste udvikling

Resultatet efter skat blev på DKK 2.208 mio. mod DKK 1.140 mio. sidste år. Dette svarer til en egenkapitalforrentning på 22,1 %. Forbedringen af resultatet kommer fra en forbedring af det forsikringstekniske resultat på DKK 920 mio. og et højere investeringsresultat. Combined ratio blev på 88,2 % mod 93,2 % og er især påvirket af det gunstige vejrforhold.

 
Vurdering

Vi fastholder vores akkumuler, da vi ser, at den fortsatte fokusering af forretningen vil give gevinster i den nærmeste fremtid. Med et højt udbytte (26 DKK) og et ekstraordinært aktietilbagekøb på DKK 800 mio. er der lagt en god bund under kursen. Yderligere effektiviseringer vil alt andet lige løfte bundlinjen, og vi ser derfor forsat gode muligheder for den langsigtede investor.

 

19.03.2013

Salg af BankInvest Asien og BankInvest Latinamerika samt køb af BankInvest Europæiske Aktier

Vi har valgt at sælge BankInvest Asien (risikotal 6) og BankInvest Latinamerika (risikotal 7) til fordel for investering i BankInvest Europæiske Aktier (risikotal 6).

 

Den primære begrundelse for salget er udsigterne til en afdæmpet udvikling i Asien, primært Kina, og dermed også på råvare-markedet.

 

I forhold til udsigterne for den europæiske økonomi, er der flere signaler om, at ”bunden er nået og passeret”, og at der er en vending i gang. Dette understøtter mulighederne og udsigterne for Europa.

 

BI Asien / Latinamerika

Risikopræmierne i Asien ligger på de laveste niveauer i 1 år. På samme tid påpeger OECD CLI modellen nogle svagheder i de største økonomier i Asien. Efter en stabilisering af væksten, peger pilen igen ned for Kina og det samme gør sig gældende for Indien.

 

BI Europæiske Aktier

Ifølge OECD CLI model peger alt på et muligt opsving midt på året i Europa. Ved at købe BankInvest Europæiske Aktier får vi en investeringsforening, der både kan nyde gavn af et europæisk opsving, men også nyde godt af en fortsat afdæmpet økonomisk udvikling i Kina, da mange af de europæiske selskaber er stærke på dette marked.

 

19.03.2013 

Salg af Danske Invest Nye Markeder Obligationer og køb af Sydinvest HøjrenteLande Mix

Vi har valgt at sælge Danske Invest Nye Markeder Obligationer. Investeringen allokeres til Sydinvest HøjrenteLande Mix, som investerer i samme kategori, men varierer i forhold til investeringer i lokal valuta og afdækning i hård valuta. For begge afdelinger gælder, at de har samme risikotal (5).

 

Salget af Danske Invest Nye Markeder Obligationer er primært begrundet i, at afdelingen ikke har indfriet vores forventninger, specielt i 2013. Yderligere er der opstået en usikker situation i forhold til forvaltningen bag afdelingen. Det er vores vurdering af det samlede risikobillede, at det ikke er foreneligt med den strategi, vi ønsker for bankens porteføljer.

Afdelingen har i 2013 ikke leveret det forventede afkast, og der er ikke udsigt til, at der vil kunne opnås merafkast i forhold til benchmark i den nærmeste fremtid.

 

Omlægningen til investering i Sydinvest HøjrenteLande Mix betyder at eksponeringen fortsat er i samme segment, men med en lidt lavere gennemsnitlig varighed (renterisiko), og med en noget højere effektiv rente. Sydinvest HøjrenteLande Mix har p.t. en eksponering på ca. 90 % i statsobligationer. Yderligere er der muligheden for performance fra valutaeksponeringen, hvilket hidtil har vist sig at bidrage til det samlede afkast i afdelingen.

 

05.10.2012

Salg af Carlsberg og køb af H. Lundbeck
Vi har i dag valgt at sælge Carlsberg til fordel for H. Lundbeck.
 
Carlsberg:

Vi ønsker at tage gevinsten i Carlsberg – som har givet et afkast på 30 % åtd.

 

Aktien har gjort det rigtig godt her i år og er oppe med godt 30 %. Den handles i øjeblikket til en Forward 12M P/E på 14,32, hvor 5 års gennemsnittet ligger på 13,53. Vi vurderer fortsat, at Carlsberg er et kvalitetsselskab. Men det seneste års tid har der været et forholdsvist kraftigt in-flow i Consumer Staples. Dette skyldes, at der har været et stigende antal investorer med interesse i at komme ind i aktier, uden at ønske en for høj risiko.

 

En modsatrettet bevægelse i aktien kan opstå, og vi ønsker at beskytte det optjente, til trods for vores holdning på selskabet (AKKUMULER).

 
H. Lundbeck:

Lundbeck har endnu ikke har oplevet det in-flow, der har været i de defensive medicinalaktier. Pt. handles aktien til en forward 12M PE på 15,44, hvor gennemsnittet de sidste 5 år har ligget på 12,70.

 

I øjeblikket handles aktien for 2012 til en PE på 15,48, hvilket betyder en EPS på godt 6,69. Konsensus ligger på 8,04 adjusted, hvilket ville betyde, at prisen burde ligge i nærheden af 125. Vores vurdering er, at på denne pris og konsensus for EPS, er alle dårligdomme indregnet.

 

Gennemsnittet af kurstaget fra de analytikere, der dækker aktien, er 129, hvilket giver en upside på ca. 25%.

 

21.03.2012
Salg af GN Store Nord og køb af DFDS
Vi har i dag valgt at sælge GN Store Nord til fordel for DFDS.
 
GN Store Nord:
Regnskabet for 4. kvartal hvor omsætningen var bedre end ventet. EBITA var derimod præget af en række forhold og kom derfor ud under det ventede. Der optræder ekstraordinære omkostninger vedrørende nedskrivning af hovedkontor, donation til GN Store Nord fonden samt omkostninger vedrørende TPSA sagen.
 
Den organiske vækst blev på 7 %, hvor især ReSound og Netcom overraskede positivt.
Casen er nu en helt klar turnaround, og selskabet har nu det strategiske overskud til at få de tabte markedsandele tilbage på høreapparatsområdet. Netcom er desuden i en spændende periode, hvor man også her ser en klar forbedring af indtjeningen.
 
Med en afslutning på retssagen er der nu ro om selskabet og der tegner sig nu en større klarhed over den restrukturering der er i gang i selskabet. Vi vurderer stadig at der kan være mere tilbage i kursstigninger og vi forventer fortsat en vækst de kommende kvartaler.
 
Når vi alligevel vælger at sælge, skyldes det, at aktien har givet et klart merafkast i forhold på OMXCBGI på 8,33 %, og vi vurderer, at tiden er moden for at låse denne profit inde.
 
DFDS:
Regnskabet for 4. kvartal var lidt bedre end ventet. EBITDA blev på 305 mio. kroner mod ventet 284 mio. kroner. Fremgangen var bredt funderet i begge divisioner.
 
Forventningerne til indtjeningen for hele koncernen i 2012 er minimum uændret men med gode muligheder for forbedring. Omsætningen forventes at ligge på samme niveau som i 2011, mens resultatet før skat forventes at ligge i niveauet 450 til 500 mio. Logistics forventer et bedre resultat, mens shipping-delen ser en uændret indtjening i 3 ud af de 4 områder. Forretningsområdet North Sea forventes at blive negativt påvirket af øget konkurrence mellem Stockholm og England.
 
Selskabet handles til en attraktiv PE, og vi vurderer, at selskabet med dets store frie cashflow er undervurderet. BankNordiks anbefaling på aktien er KØB.
 
02.02.2012
Kun Personlig FormueInvest: Salg af BankInvest Korte Danske Obligationer og køb af BankInvest Lange Danske Obligationer
Vi har i dag omlagt obligationsandelen for visse af vores Personlig FormueInvest kunder.
 
I profilerne  "Lav under 300t" , "Lav over 300t" og "Moderat over 300t" har kunderne kun  Korte Obligationer i aktivklassen obligationer. Det ændrer vi på, idet vi i dag har solgt BankInvest Korte Danske Obligationer til fordel for BankInvest Lange Danske Obligationer.
 
I kategorien "lav under 300t" sælger vi BI Korte Danske til fordel for 50% BI Lange og 50% Sparinvest Korte.
i kategorien "lav over 300t" sælger vi BI Korte Danske til fordel for BI Lange -  kategorien indeholder allerede Sparinvest Korte.
I kategorien "Moderat over 300t" sælger vi BI Korte Danske til fordel for BI Lange - kategorien indeholder allerede Sparinvest Korte.
 
Vi mener, at afkastpotentialet i korte obligationer er meget beskedent, og vælger derfor at søge mod de lange obligationer, idet vi forventer et bedre afkast her.
 
Vi forventer, at de lange renter vil være relativt stabile hen over året, og med de ultralave renter på de korte obligationer anser vi merrenten på de lange for at være tilstrækkelig til at opveje en eventuel mindre rentestigning i den lange ende.
 
Vi vælger i første omgang at beholde halvdelen af obligationsandelen i korte obligatioer af hensyn til risikoen.
 
16.01.2012
Salg af ValueInvest Globale aktier og køb af Danske Invest USA
Vi har tirsdag d. 16. januar 2012 valgt at sælge ValueInvest Globale aktier til fordel for Danske Invest USA.

Som skrevet i årsrapporten befinder de forskellige regioner i den globale økonomi sig i forskellige stadier. BankNordik vurderer, at USA befinder sig i en opbremsning, men at økonomien i løbet af 2012 vil ændre karakter og igen opnå ekspansion. Europa er den store usikkerhed. Hvis gældskrisen fortsætter som hidtil, vil budgetbesparelserne skære så meget af væksten, at Europa fortsætter i recession. Det er dog det store ”Hvis”. Hvis gældskrisen bliver håndteret fornuftigt og ikke eskalerer, er det BankNordiks vurdering, at Europa vil blive løftet ud af recession og begynde et nyt opsving.

Vi vurderer, at Asien vil ”booste” nyt liv i økonomierne, således at der igen vil opnås ekspansion og et nyt opsving kan starte. USA vil således også blive hjulpet af den klart højere fokusering på væksten, og yderligere er det præsident-valgår (november). Vi vurderer derfor, at det amerikanske aktiemarked alt andet lige vil klare sig bedre end Europa, og på den baggrund er det derfor naturligt, at porteføljen bliver eksponeret mod dette.
 
Danske Invest USA bliver finansieret af et salg af ValueInvest Globale aktier. Salget af denne forening er et tilvalg af regionen og ikke et fravalg af valueaktier, idet porteføljerne fortsat indeholder BankInvest Højt Udbytte aktier. Selskaberne i denne forening har mange af de samme karakteristika, som kendetegner valueaktier.
Kontakt os
Markets står til rådighed frem til kl. 17.00 dansk tid på alle hverdage.
 
Ring 32 66 63 20
eller skriv på
 
Markedskommentar
Få bankens vurdering af udviklingen på de finansielle markeder.
 
  1. Læs markedskommentar