Pengenes ABC

Hvad er gældsfaktor, og hvad bruges den til? Hvad er en bankdag helt præcist, og hvad har det af betydning i forhold til din daglige økonomi?

Vi ved godt, at bank og økonomi er fuld af fagudtryk for "banknørder" som os. Derfor har vi lavet "Pengenes ABC", hvor du finder forklaringer på en masse ord, som du kan støde på, når det handler om din økonomi.

Og i vores rådgivning gør vi selvfølgelig også alt for, at gøre det uforståelige forståeligt. Det mener vi er "Rådgivning, som alle kan forstå".


Afdrag
Afdraget er det, du reelt nedbringer din restgæld på lånet med.
Afdragsfrihed

Afdragsfrihed bruges som betegnelse for et lån, hvor du i en periode kun betaler renter (og bidrag, såfremt der er tale om et realkreditlån) på lånet. Et afdragsfrit lån vil derfor, i den afdragsfri periode, være billigere end et lån med afdrag.

Da du kun betaler af på renter og evt. bidrag, bliver du ved med at skylde det samme på dit lån. Når den afdragsfri periode slutter, vil du derfor, alt andet lige, have en kortere periode til at tilbagebetale dit lån.

Aktier

Ønsker du at investere dine penge, er der mulighed for at købe aktier. Når du køber en aktie, bliver du medejer af den virksomhed, som har udstedt aktien – også kaldet det udstedende aktieselskab.

Ved investering i aktier er tabsrisikoen begrænset til det beløb, der investeres, mens gevinstmuligheden er ubegrænset.

Amortisation

Amortisation er det samme som afvikling eller afskrivning af gæld i form af afdragsbetalinger.

Bankdag
En bankdag er en dag, hvor banken har åbent. Udover weekender og helligdage, er der en række overenskomstmæssige fridage, som f.eks. 21. juni, 24. december og 31. december, hvor banken også holder lukket. Ved overførsler til andre pengeinstitutter eller udenlandske konti kan man opleve, at der går 1-2 bankdage, før pengene er fremme.
Begunstiget
En begunstiget er vedkommende, der ved din død skal have udbetalt din pension eller livsforsikring.
BIC-kode
En BIC-kode bruges ved udenlandske overførsler og står for "Bank Identifier Code". BIC-koden identificerer banken og er altid mellem 8 og 11 karakterer. BIC-koden er det samme som SWIFT-adressen.

BankNordiks BIC-kode/SWIFT-adresse kan findes nederst på vores hjemmeside.
Bidragssats
Bidragssatsen er det gebyr, som betales til realkreditinstituttet, hvis du har et realkreditlån. Bidragssatsen bestemmes ud fra hvor stor en andel af din bolig, der er belånt, samt hvilken type lån du har.
Boligkredit
En boligkredit er en kassekredit med sikkerhed i din bolig, hvilket gør den billigere end en almindelig kassekredit. Du kan låne op til 80% af boligens værdi, og du bestemmer selv, hvad pengene skal bruges til.

Læs mere om boligkredit
Brutto/netto
Brutto er når der ikke er trukket noget fra, og netto er når eventuelle ting er trukket fra. I forhold til løn vil bruttoløn være før, der er betalt skat, mens nettolønnen er den løn, som du får ind på din konto.
BS-betaling

En BS-betaling er en betaling, f.eks. husleje, licens eller mobilabonnement, som du tilmelder til automatisk betaling via Betalingsservice.

Du kan tilmelde dine regninger til Betalingsservice i din Netbank, hos den der opkræver regningen eller i banken. Du skal have indbetalingskortet klar, når du vil tilmelde regningen. På indbetalingskortet står nemlig de oplysninger, du skal bruge til tilmeldingen, herunder PBS-nr., debitorgruppenummer og kundenummer.

Når regningen skal betales, trækkes beløbet automatisk fra den konto, du har tilmeldt betalingen til.

Budget

Et budget er en oversigt over indtægter og udgifter og laves typisk for et år af gangen.

Du kan lave et budget for din egen økonomi og dermed få overblik over, om du har flere indtægter (løn, pension, SU, børnepenge m.m.) end udgifter (husleje, forsikringer, licens, varme m.m.) – eller omvendt.

CIBOR
Copenhagen Inter Bank Offered Rate (CIBOR) er en fiktiv rente – en såkaldt referencerente. CIBOR fastsættes dagligt af syv store banker i Danmark, der hver især fastsætter til hvilken rente, de vil låne danske kroner ud til hinanden. Som oftest vil man betale CIBOR-renten + et antal procentpoint.
CITA
Copenhagen Interbank Tomorrow/Next Average (CITA) er ligesom CIBOR en referencerente. CITA er et rentegennemsnit, som er baseret på syv af de store bankers faktiske kroneudlån til andre pengeinstitutter med en løbetid på 1 dag. CITA-renten blev introduceret i 2013 som et supplement til CIBOR-renten.
Debitorrente
Debitorrenten er den faste årlige rente inklusive renters rente og kaldes i daglig tale også den effektive rente. Da debitorrenten tager højde for renters rente, vil den som oftest være højere, jo oftere der tilskrives renter. Debitorrenten tager ikke højde for øvrige omkostninger, der er i forbindelse med oprettelsen af lånet, f.eks. et stiftelsesgebyr.
Dekort
Dekorten er prisen for at få udbetalt fra en låst konto før tid eller til ikke accepterede formål. Et eksempel er, hvis man binder sine penge på en konto i 1 år. Hvis man før tid ønsker at hæve fra kontoen, vil man skulle betale en dekort på x-antal procent af det hævede beløb.
Disponibel indkomst
Din disponible indkomst er din indkomst efter, at du har betalt skat.
Ejerpantebrev
Et ejerpantebrev er et pantebrev, som ejeren udsteder til sig selv – dvs. ejeren står både som panthaver og pantsætter. Ejerpantebreve kan bruges til at stille sikkerhed for f.eks. lån og kreditter. Dette gøres ved at f.eks. banken får underpant i ejerpantebrevet.
Engagement
Et engagement er alt hvad man som kunde har i banken – dette inkluderer bl.a. konti, lån, kreditter osv. Når man laver en engagementsoverførsel flytter man alt dette fra én bank til en anden.
FI-kort
Et FI-kort er et indbetalingskort. FI står for Fælles Indbetalingskort og er fælles for pengeinstitutterne. FI-kortet kan sammenlignes med girokortet og kan ligeledes betales i pengeinstitutter, netbank og posthuse. Den mest almindelige FI-korttype er 71, mens den mest almindelige girokorttype er 04.
Formue
Formuen er den samlede beholdning af aktiver. Dette gælder bl.a. fast ejendom, værdipapirer og indestående i pengeinstitutter.
Forretningsomfang
Et forretningsomfang kaldes også engagement og er den samlede sum af alt, hvad man som kunde har i banken. Det inkluderer bl.a. konti, lån, kreditter osv.

Jo større dit forretningsomfang er, desto bedre renter, færre gebyrer og flere gratis services får du, hvis du er kunde i vores fordelsprogram, Nordik.
Friværdi

Hvis du ejer din bolig (hus, lejlighed, andel eller sommerhus), er friværdien den værdi, din bolig bliver vurderet til, fratrukket det du skylder i boligen.

Vurderes din bolig f.eks. til 2 mio. kr., og du skylder 1,8 mio. kr. på dine lån i boligen, er din friværdi 200.000 kr.

Gældsfaktor
Gældsfaktoren er husstandens samlede gæld divideret med husstandens indkomst før skat. Bankerne bruger gældsfaktoren til at vurdere, om du kan låne penge til bolig. Hos BankNordik anbefaler vi, at gældsfaktoren ikke overstiger 1, hvis man er uden fast ejendom. Har man fast ejendom er 3 som udgangspunkt en sund gældsfaktor, mens en gældsfaktor gerne skal ligge på omkring 2, hvis det drejer sig om andelsbolig.
Hovedstol
Hovedstolen er beløbet på lånets oprindelige størrelse. Hovedstolen består reelt set af låneprovenuet (det beløb man har behov for at låne), stiftelsesomkostninger og kurstab.
IBAN-nr.
International Bank Account Number bruges, når man sender eller modtager penge fra udlandet. IBAN-nr. bruges primært i EU-landene, men også lande udenfor EU bruger det. IBAN-nr. bruges sammen med bankens BIC-kode.

Du kan finde dit IBAN-nr. i din netbank: Find din 'Kontooversigt' og vælg den relevante konto. Vælg herefter 'Kontovilkår' øverst på siden for at se kontoens IBAN-nr.
Indsigelse
At gøre indsigelse er, når man protesterer mod en hævning på sit kort. Det kan være en hævning, du ikke kender til, eller en hævning, du ikke kan godkende.

Du skal først forsøge selv at løse problemet med forretningen, hvor du har handlet. Hvis I ikke kan nå til enighed inden for max et par uger, skal du gøre indsigelse.

Du gør indsigelse ved at udfylde et skema, hvor du specificerer hvilke trækninger, det drejer sig om.
Investeringsforening

Ønsker du at investere dine penge, er der mulighed for at investere gennem investeringsforeninger, hvor professionelle forvaltere investerer dine og andre investorers penge som én stor pulje.

Ved at samle pengene i en stor pulje, er der mulighed for – selv med små beløb – at fordele sin investering på forskellige typer af investeringer (f.eks. aktier og obligationer), i forskellige lande og forskellige brancher.

Kassekredit
En kassekredit er en fleksibel form for lån, som man f.eks. kan have tilknyttet sin lønkonto eller betalingskonto. Har man f.eks. en kassekredit på 25.000 kr., kan man trække op til 25.000 kr. - men man betaler kun renter af det beløb man har trukket på den.
KontoKig

KontoKig er en mindre udgave af den almindelige Netbank. Med KontoKig kan du ikke overføre penge og betale regninger, men du har stadig mange andre muligheder. Du kan bl.a.:

  • Se saldo og kontobevægelser på dine konti
  • Se indhold, bevægelser og kursværdi på dine depoter
  • Læse breve og meddelelser fra banken
  • Kommunikere skriftligt med banken
  • Sende filer og dokumenter til banken (krypteret)
  • Oprette Beskedservice-aftaler

KontoKig virker på både computer, tablet og mobil. Det kræver blot, at du har adgang til internettet.

Kurs

I bankverdenen benyttes ordet kurs primært i forbindelse med investering, boligkøb og valuta. F.eks. taler man om ”kursen på en aktie”, ”kursen på et realkreditlån” eller ”kursen på svenske kroner”.

I alle tre tilfælde er kursen en anden betegnelse for den pris, du skal betale for hhv. en aktie, et lån eller en svensk krone.

Limit

Limit er et andet ord for ”grænse” og benyttes i bankverdenen ofte i forbindelse med betalingskort og kassekreditter:

  • På et betalingskort kan der være en beløbsgrænse/et limit på, hvor mange penge du kan hæve med kortet
  • På en kassekredit er limit et udtryk for, hvor stort et beløb, du kan hæve på kreditten
Løbende 30 dage

”Løbende 30 dage” betyder en periode fra en given dato og 30 dage frem. Udtrykket bruges blandt andet i forbindelse med betalingskort, hvor der kan være en grænse for, hvor mange penge du kan hæve i løbet af 30 dage.

F.eks. medfører en grænse på ”15.000 kr. pr. løbende 30 dage”, at hvis du hæver 2.000 kr. med dit betalingskort den 1. i måneden, kan du hæve i alt 13.000 kr. de næste 29 dage.

Løbetid

Løbetid er betegnelse for en periode. F.eks. er et låns løbetid den periode, der går, fra du optager lånet, til du er færdig med at betale af på lånet.

Obligationer

Ønsker du at investere dine penge, er der mulighed for at købe obligationer. Når du køber en obligation, svarer det reelt til, at du låner penge til obligationsudstederen mod til gengæld at få renter, afdrag og evt. en kursgevinst inden en given udløbsdato.

Provenu
Provenu betyder indtægt eller udbytte, og fås f.eks. i forbindelse med salg af ejendom. I forbindelse med lån kan man støde på ”låneprovenu”, som er det beløb, man får udbetalt fra låneudbyderen, når eventuelle låneomkostninger er trukket fra.
Provision
Provision kan være en engangsomkostning, der f.eks. betales for oprettelse af lån eller realkreditlån. Provisionen beregnes som oftest som en procentdel af lånebeløbet. Provision kan dog også forekomme som en løbende omkostning f.eks. i forbindelse med kreditter eller garantier.
Renteloft

Med et renteloft er der en øvre grænse for, hvad en rente kan stige til.

Begrebet ses oftest i forbindelse med realkreditlån med variabel rente, hvor man – som en sikkerhed mod rentestigninger – kan få et loft over sin rente i en periode, typisk 5-10 år ad gangen.

Rådighedsbeløb
Dit rådighedsbeløb er det beløb, du har til rådighed efter, at du har betalt dine faste udgifter. Faste udgifter er f.eks. husleje, transport, elregning, forsikringer, telefon osv. De faste udgifter er ofte dem, der er tilmeldt Betalingsservice.
Tinglysning / Tinglysningsafgift

Tinglysning er en offentlig registrering af rettigheder. F.eks. når du køber bolig, så skal der tinglyses et skøde som endeligt bevis på, at du er ejeren af boligen.

For at få en rettighed tinglyst, skal der betales en afgift til staten for at registrere tinglysningen i tingbogen. Denne afgift kaldes for en tinglysningsafgift.

Ydelse
Ydelsen er det samlede beløb, som du betaler for dit lån hver termin, dvs. hver gang du betaler af på dit lån. Ydelsen består af renter og afdrag.
ÅOP
ÅOP er de årlige omkostninger i procent og indeholder gebyrer, renter og andre udgifter, som du skal betale i forbindelse med et lån eller kredit. Jo højere ÅOP, jo dyrere lån/kredit.
ÅOP kan bruges til at sammenligne prisen på lån eller kreditter. Selvom et lån er rentefrit, kan der være andre udgifter, der gør, at ÅOP bliver høj.

Vil du høre mere om, hvad vi kan gøre for dig?

Ring til os på

34 79 00

... eller send en besked