Solen går ned bag en bakke

Samfundsansvar/CSR

BankNordiks tilgang til CSR er forankret i tanken om, at CSR-aktiviteterne skal bidrage positivt i en forretningsmæssig kontekst og hermed harmonere med bankens grundlæggende forretning og strategi. BankNordiks CSR-indsats tager hermed afsæt i en grundlæggende holdning om, at vores overordnede ansvar består i at drive en effektiv og ansvarlig bank.

CSR indgår som en naturlig del af målsætningen om kontinuerligt at skabe værdi for koncernens primære interessenter. Derfor er vores indsats fokuseret omkring de områder og problemstillinger, som er i forretningens lokalsamfund. Overordnet er BankNordiks CSR-indsats fordelt på tre fokusområder:

Kunder

I takt med det moderne samfunds stigende omskiftelighed og kompleksitet bestræber BankNordik sig på altid at sætte kunden i centrum og opbygge langvarige kunderelationer baseret på ansvarlighed og gensidig tillid, der skaber værdi for begge parter. Kunderelationerne ligger til grund for vores forretning, og derfor indgår kunderne som en naturlig del af bankens arbejde med CSR.

Medarbejdere

For BankNordik som arbejdsgiver er det essentielt at kunne fastholde og tiltrække kvalificerende og engagerede medarbejdere, som har motivationen og kompetencerne til at drive en værdiskabende finansiel virksomhed. Derfor ønsker vi at skabe betingelser for et godt og udfordrende arbejdsmiljø understøttet af kompetenceudvikling og initiativer målrettet trivsel på arbejdspladsen. Vi anerkender vigtigheden af, at vores medarbejdere har en sund balance mellem arbejdsliv og privatliv, og vi er ligeledes bevidste om, at medarbejdernes trivsel og sundhed er et grundlæggende element for, at BankNordik-koncernen fremover er i stand til at konkurrere, og have en stærk position, i den finansielle sektor.

Lokalsamfund

BankNordik har været stærkt forankret i lokalsamfundet i bankens mere end 100-årige historie og har bidraget til samfundets sociale, kulturelle og økonomiske udvikling. Med udvidelsen af koncernens aktiviteter i Norden bestræber BankNordik i samme omfang at støtte lokale og regionale begivenheder, sportsforeninger og det kulturelle liv i de lokalsamfund, hvor banken er repræsenteret.

FN’s verdensmål

Med udgangspunkt i de tre ovennævnte fokusområder støtter BankNordik FN’s 17 verdensmål om bæredygtig udvikling. I de seneste år har internationale myndigheder, erhvervslivet og andre foreninger i større grad tilsluttet sig FN’s verdensmål. Denne dagsorden ønsker BankNordik at være en del af og bakke op om for at skabe en bedre og bæredygtigere fremtid. I BankNordik har vi behandlet de 17 verdensmål med henblik på vores arbejdsområde, og har i særdeleshed valgt at fokusere indsatsen på fem udvalgte mål:

  • Kvalitetsuddannelse (nr. 4)
  • Ligestilling mellem kønnene (nr. 5)
  • Anstændige jobs og økonomisk vækst (nr. 8)
  • Bæredygtige byer og lokalsamfund (nr. 11)
  • Klimaindsats (nr. 13)
Børneplakat i mange farver

Det er vores vurdering, at vi bidrager mest til verdensmålene ved at samle indsatsen og ekspertisen til disse fem mål. I BankNordik’s beretning om samfundsansvar fra 2021 er der mulighed for at orientere sig om bankens initiativer, som bidrager til verdensmålene.

Kollegaer i et mødelokale

Kunder

Kunderelationerne ligger til grund for vores forretning, og derfor indgår kunderne som en naturlig del af bankens arbejde med CSR.

To kvinder ved et kontorbord som kigger ind i en computerskerm.

Medarbejdere

Vores medarbejdere er vores vigtigste aktiv, og derfor er medarbejdertrivsel og et godt arbejdsmiljø et vigtigt indsatsområde.

En fodboldspiller står på banen i sin trøje, der er sponsoreret af BankNordik

Lokalsamfund

Vi bestræber os på at støtte lokale og regionale begivenheder, sportsforeninger og det kulturelle liv i de lokalsamfund, hvor vi opererer.

Et clipboard og en kuglepen ligger på et bord hvor en mand og en kvinde gennemgår nogle papirer

Beretninger

Samfundsansvar er et vigtigt led i BankNordiks målsætning om at skabe værdi for alle vores interessenter.

Vil du høre mere om, hvad vi kan gøre for dig?

Ring til os på

34 79 00

... eller send en besked