To kvinder ved et kontorbord som kigger ind i en computerskerm.

Medarbejdere

For BankNordik som arbejdsgiver er det essentielt at kunne fastholde og tiltrække kvalificerede og engagerede medarbejdere, som har motivationen og kompetencerne til at drive en værdiskabende finansiel virksomhed. Derfor ønsker vi at skabe betingelser for et godt og udfordrende arbejdsmiljø, understøttet af kompetenceudvikling og initiativer, der skal skabe trivsel på arbejdspladsen. 

Vi anerkender betydningen af, at vores medarbejdere har en sund balance mellem arbejdsliv og privatliv, og vi er ligeledes bevidste om, at medarbejdernes trivsel og sundhed er en forudsætning for, at BankNordik-koncernen fremover er i stand til at konkurrere i den finansielle sektor. Læs mere om vores medarbejderorienterede indsatsområder nedenfor.

Trivsel og sundhed

Det har afgørende betydning, at bankens medarbejdere trives og er stolte over at gå på arbejde. Medarbejderne er bankens vigtigste ressource og vi arbejder kontinuerligt med trivsel, udvikling og initiativer, der kan være med til at styrke virksomhedens identitet og kultur.
Regndråber laver ringe i vandet

Årlig måling

BankNordik foretager en årlig kulturmåling, der opfordrer medarbejdere til at give deres mening tilkende om en række organisatoriske parametre. Formålet med målingen er bl.a. at få et stærkere billede af, hvor stærk virksomhedskulturen er, hvor godt organisationen lever op til egne værdier og hvilke indsatser der skal prioriteres i fremtiden. Kulturmålingen blev første gang foretaget i 2016 af en uafhængig leverandør og fremstillede en score på 3,9 i en skala fra 1-5. Det betragter vi som et tilfredsstillende resultat, der også danner et sammenligningsgrundlag for kulturmålingen i 2017.

Af mere social karakter holdes der regelmæssige arrangementer til fordel for medarbejdernes trivsel. BankNordik opfordrer medarbejderne til en sund livsstil ved f.eks. at have frugtordninger til samtlige af bankens afdelinger samt aftaler med fitnessklubber, der gør det attraktivt for medarbejderne at blive medlemmer.

Tre mænd holder morgenmøde

Diversitet

Bankens overordnede hensyn i relation til ledelsens sammensætning er at sikre, at bankens ledelse bemandes af de medlemmer, der, inden for deres respektive ansvarsområder, besidder de bedste kompetencer med henblik på varetagelse af bankens daglige ledelse.

Banken ønsker en åben og frisindet kultur, hvor den enkelte medarbejder, uanset køn, kan udnytte sine kompetencer bedst muligt med de samme muligheder for karriere og lederstillinger. Dog har banken en målsætning om ikke at underrepræsentere det ene køn med en større margin end 40 pct. vs. 60 pct. Pr. ultimo 2016 er kønsfordelingen i bankens ledelsesniveauer (bestyrelsen undtaget) 40 pct. kvinder og 60 pct. mænd, som er på linje med bankens målsætning.

Uddannelse og udvikling

Et højt kompetenceniveau blandt medarbejderstaben er med til at gøre BankNordik konkurrencedygtig. Derfor arbejder vi kontinuerligt med at udvikle vores menneskelige ressourcer for dermed at sikre bankens eksistensgrundlag og opbygge den enkelte medarbejders fremtidsmuligheder. Hvert år investerer BankNordik et betydeligt beløb i uddannelse af nye medarbejdere og efteruddannelse, herunder bl.a. elevuddannelsen og HD som alle bankens assistenter opfordres til at erhverve sig.

NordikKompetence

I BankNordik har vi ligeledes et ønske om at gå forrest, når det handler om at gøre tingene bedre på en innovativ måde. Vores interne medarbejderudviklingsprogram ’NordikKompetence’ giver unge talenter i BankNordik-koncernen mulighed for at samarbejde på tværs af organisationen for at udvikle de mest innovative og effektive løsninger, der kan få indflydelse på BankNordiks måde at drive forretning. Det handler om idégenerering og nytænkning fra den yngre del af medarbejderstaben, og hvert andet år etableres der nye hold med det ultimative mål at øge bankens konkurrencedygtighed og styrke dens position på det nordatlantiske marked. Herigennem har unge medarbejdere på alle fronter mulighed for at engagere sig i aktiviteter, som taler til deres interesser samt skabe nye idéer, der kan udvikles til reelle løsninger.

En gruppe unge sider sammen på en café og smiler

Elever

Vi ansætter løbende elever, praktikanter og studentermedhjælpere rundt omkring i organisationen.

BankNordik arbejder ud fra den overbevisning, at teoretisk viden er mere realiserbar når den kombineres med praktisk erfaring. Derfor er det en integreret del af bankens strategi løbende at ansætte elever, praktikanter og studentermedhjælpere rundt omkring i organisationen og dermed sikre en stadig tilgang af talent både til forretningen og stabsfunktionerne. Foruden at give unge og studerende i lokalsamfundet muligheden for at blive introduceret til et spændende arbejdsmiljø, parallelt med tilegnelse af faglig viden, så giver det også et bedre flow i organisationen og en mere dynamisk arbejdsstyrke.

Regelmæssig rekruttering

På trods af at mange pengeinstitutter de senere år er gået fra at rekruttere finanselever til kun at ansætte medarbejdere med eller under længere uddannelse, så vælger vi at holde fast ved regelmæssig rekruttering af finanselever. I 2016 har BankNordik ansat 17 ud af de kun 37 nye finanselever i rigsfællesskabet. Det gør vi, fordi vores erfaring siger, at finanseleverne har stor betydning for dynamikken i organisationen, og de bidrager i høj grad til kontinuiteten i medarbejderstaben, eftersom de ofte vælger at fortsætte i banken efter endt uddannelse. Læs artikel om BankNordiks ansættelse af elever i medlemsbladet for Kreds Øst nr. 3/2016 her.

Videreuddannelse

Selvom kravene til medarbejderne stiger i takt med banksektorens udvikling, så ser vi i BankNordik ikke nogen årsag til at undervurdere betydningen af den praktiske del af bankarbejdet. Det er vigtigt, at der i organisationen findes en bred og stærk teoretisk viden, men i dag er der flere specialiserede funktioner end før, hvilket sætter højere krav til praktisk træning og erfaring. Derfor støtter BankNordik op om de medarbejdere, som ønsker at tage en anderledes uddannelsesvej, hvor der er mulighed for at erhverve sig en videregående uddannelse parallelt med arbejdet i banken. Det tror vi kan give dem en fordelagtig og solid karriereindfasning, ligesom BankNordik får udbytte af den viden og ekspertise, som løbende opbygges.

Personlig udvikling

I de årlige medarbejderudviklingssamtaler, som alle bankens medarbejdere deltager i, drøftes personlig udvikling og uddannelse. Her får medarbejderen mulighed for at præge den jobmæssige udvikling i en retning, som vedkommende er interesseret i, og som samtidig er til gavn for BankNordik.

En gruppe smilende unge går tur på Færøerne

Elev i BankNordik

Vi ansætter løbende nye elever i koncernen.

Læs mere

Vil du høre mere om, hvad vi kan gøre for dig?

Ring til os på

34 79 00

... eller send en besked